Copyright 2024 - SED Hontianske Moravce

Výročná správa za rok 2017

Činnosť SED Hontianske Moravce sa začala v roku 2003. Aj keď v registrácií služieb počas tohto obdobia nastávali zmeny, vždy boli cieľovou skupinou seniori. Počas roka 2017 boli poskytované služby podľa § 35 zákona 448/2008 v zariadení pre seniorov. Kapacita zariadenia je 34 klientov. Počas roka boli služby poskytnuté spolu 43 klientom a ku koncu roka bolo umiestnených 29 klientov. 

Základné odborné činnosti poskytované seniorom boli najmä základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia a ďalšie podporné činnosti. Pri práci s klientmi bol veľký dôraz kladený na komunikáciu s rodinou, aby bol v čo najväčšej miere zabezpečený plnohodnotný život našich seniorov.

Pri zdravotnej starostlivosti sa vo veľkej miere prehlbovala spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami a odbornými lekármi v blízkom okolí.

Medzi najzaujímavejšie aktivity, ktoré sme s našimi klientmi uskutočňovali patrili ručné práce kde naše klientky strávili väčšinu času pri štrikovaní rovnako veľkých štvorcov, z ktorých sa následne zošívali deky na pomoc deťom v v núdzi. Veľkým povzbudením boli návštevy detí zo Základnej školy s materskou školou a Umeleckej školy v Hontianskych Moravciach, ktoré nás navštevovali pri rôznych príležitostiach. Naši klienti sa tiež zúčastňovali podľa svojich možností aj rôznych podujatí organizovaných Obcou Hontianske Moravce a Jednotou Dôchodcov.

V rámci zvýšenia kvality života našich klientov a uľahčenia práce našich zamestnancov sa nám podarilo zakúpiť schodolez a to vďaka finančnému príspevku Obce Hontianske Moravce, výnosu z 2% dane z príjmov a príspevku v rámci aktivít podporovaných v rámci projektu Hoffnung für Osteuropa.

Neoddeliteľnou súčasťou našej činnosti je spolupráca s Cirkevným zborom. Brat kaplán Mgr. Ján Tóth navštevuje našich seniorov pravidelne. V minulom roku viditeľne vzrástol počet klientov, ktorí navštevujú pobožnosti v našom zariadení a túto duchovnú podporu veľmi vítajú.

Ďakujeme pánu Bohu, že naše kroky vedie tou správnou cestou a pomáha vykonávať našu náročnú prácu.

 

Mgr. Jana Brunauerová

Vyhľadávanie