Copyright 2024 - SED Hontianske Moravce

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Hontianske Moravce

Kostolná 292/28, 962 71 Hontianske Moravce

IČO:35678267

 

 

Krízový plán

 

 

Na základe informačného listu Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 20.4.2020 zvolala riaditeľka SED H. Moravce zasadnutie krízového štábu z dôvodu zabezpečenia ochrany klientov a personálu zariadenia počas pandémie COVID-19. Členovia KŠ prejednali všetky dôležité kroky, ktoré je potrebné zabezpečiť aby sa zabránilo šíreniu vírusu a pristúpili k nasledovným opatreniam:

 

Preventívne opatrenia

1. Prístup k potravinám a zásobám, liekom : Okrem poskytovanej stravy sa jedenkrát v týždni zabezpečujú pre klientov nákupy potravín a iných potrebných vecí

2. Informovanosť a styk s príbuznými: Komunikácia hlavne cez telefón s príbuznými podľa potreby

3. Prijímanie nových klientov – len po absolvovaní karantény, ktorú absolvoval na určenom karanténnom mieste a potvrdení negatívneho výsledku z odobratého biologického materialu (výter z orofaryngu) na COVID-19. Pri nástupe sa preukáže potvrdením o zdravotnom stave a o tom, že mu bola ukončená karanténa a nemá nariadené žiadne ďalšie karanténne opatrenie.

4. Pravidlá pre klientov v ZSS – naďalej platí zákaz návštev, zhromažďovania sa klientov a opúšťania priestorov zariadenia. Obmedzuje sa styk medzi ľuďmi a odporúča sa zdržiavať sa v izbách.

5. Monitoring zdravotného stavu klientov – Vykonávať sa bude denný monitoring zdravotného stavu klientov 2x denne – ráno a večer – meranie telesnej teploty. Okrem toho sa priebežne budú sledovať ostatné príznaky vírusu COVID-19, merať TK, pulz a sledovať dych.

6. Prijímanie klienta po ukončení hospitalizácie – Klientovi budú odobrané a laboratórne vyšetrené 2 výtery z orofaryngu v minimálnom odstupe 24 hodín pri ukončení hospitalizácie v zdravotníckom zariadení, v ktorom bol liečený pre inú diagnózu ako COVID-19. Klient môže byť prijatý späť do ZSS až po 2 negatívnych laboratónych výsledkoch na detekciu SARS-CoV-2 v minimálnom odstupe 24 hodín.

7. Dodržiavanie hygienických opatrení – hygiena a umývanie rúk klientov a personálu s použitím teplej vody a mydla a alkoholového dezinfekčného prostriedku, používanie rukavíc, dodržiavanie dištančných opatrení a vzdialeností 2 metre od iných osôb, respiračná hygiena.

8. Pravidelné a účinné vetranie bytov – každý deň 2x minimálne 10 min

9. Pravidelné upratovanie a dezinfekcia plôch a priestorov, predmetov, invalidných vozíkov a zdravotných pomôcok.

10. Vyčlenenie vhodných priestorov pre izoláciu – Jednoizbové byty budú v prípade potreby vhodné na izoláciu a k dispozícií je aj izolačná izba na čísle bytu 26. V prípade potreby väčšieho priestoru na karanténu bude poskytnutá časť budovy, v ktorej sa nachádzajú byty č.12,13,14. Klienti z týchto bytov budú presťahovaní do bytov k iným klientom a to v bytoch 6,7,8,9,18 alebo podľa potreby a danej situácie.

11. Monitoring zdravotného stavu personálu – pri príchode do práce bude zamestnancovi meraná teplota tela. V prípade zvýšenej teploty musí zamestnanec odísť domov alebo k lekárovi.

12. Epidemiologické vyšetrenie a testovanie klientov a zamestnancov v prípade rozšírenia infekcie do ZSS – v prípade zistenia pozitívneho prípadu na COVID-19 bude zariadenie postupovať podľa pokynov RUVZ.

13. Manipulácia s odpadmi – zabezpečiť vrecia na odpad, ktoré majú maximálny objem 0,1 m3 a hrúbku minimálne 0,1 mm.

14. Manipulácia s bielizňou – zabezpečiť v súlade s vyhláškou MZ SR 553/2007 15. Ochranné pomôcky – riaditeľka zabezpečí potrebné množstvo ochranných pomôcok v spolupráci s BBSK

 

Krízové opatrenia:

1. Zistenie príznakov na ochorenie COVID -19 – pracovník, ktorý zistí u klientov príznaky na vírusové ochorenie upozorní na danú skutočnosť zdravotnú sestru, riaditeľku alebo ktoréhokoľvek člena krízového štábu. (zoznam členov krízového štábu aj s telefónnymi číslami sú na nástenke v pracovnej miestnosti opatrovateliek)

2. Prijatie oznámenia o predpokladanom výskyte ochorenia COVID – 19 – zdravotná sestra alebo iný kompetentný pracovník oznámi túto skutočnosť ošetrujúcemu lekárovi a ďalej postupuje podľa jeho pokynov.

3. Potvrdenie prítomnosti COVID – 19 – Riaditeľka alebo iný kompetentný pracovník oznámi túto skutočnosť Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, Banskobystrickému samosprávnemu kraju a svojmu zriaďovateľovi Evanjelickej Diakonií v Bratislave (telefónne čísla sú na nástenke)

4. Zabezpečenie dostatočného počtu zamestnancov v prípade karentény – krízový štáb pripravil dva zoznamy zamestnancov s telefónnymi číslami, ktoré sú k dispozícií u riaditeľky a zdravotnej sestry. Pre prípad 14-dňovej karantény sú pripravené dve skupiny pracovníkov, aby bolo možné ich prestriedať a zároveň zabezpečiť počas tejto doby všetky potrebné profesie pracovníkov.

5. Ochranné prostriedky – pre prípad výskytu koronavírusu COVID-19 sú pripravené ochranné pomôcky a to rúšky, respiratory, rukavice, ochranné okuliare, ochranné štíty, overaly, plášte, jednorázové čiapky, jednorázové návleky na obuv, dezinfekčné prostriedky, ktoré sú sústredené v označených obaloch.

6. Zoznam osobných vecí potrebných pre zamestnancov v karanténe – zamestnanci zahrnutí do zoznamov pre prípad karantény boli informovaní o tom, že si majú pre tento prípad pripraviť: oblečenie, hygienické potreby a lieky, ktoré užívajú na čas minimálne jedného týždňa.

7. Ubytovanie pre zamestnancov počas karantény – na ubytovanie pre zamestnancov budú využité kancelárske priestory a spoločenská miestnosť, gauč, pohovka, válendy a nafukovacie matrace podľa potreby. K dispozícií budú vankúše a prikrývky, prípadne deky. Na osobnú hygienu budú využívané sociálne zariadenia (WC, sprchy) pri kancelárií riaditeľky a v priestoroch zdravotného úseku.

8. Stravovanie – pre klientov a zamestnancov bude poskytovaná strava vo vlastnej kuchyni, v prípade potreby bude poskytovaná strava externe (napr. školská jedáleň)

9. Všetky ostatné opatrenia sa budú vykonávať podľa aktuálnej situácie podľa pokynov RUVZ.

 

V Hontianskych Moravciach 22.4.2020

Za krízový štáb

Mgr. Jana Brunauerová - riaditeľka

Vyhľadávanie