Copyright 2024 - SED Hontianske Moravce

Výročná správa za rok 2012

     Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Hontianske Moravce bolo  25. januára 2003 slávnostne otvorené a posvätené.  Hlavnou ideou všetkých, ktorí sa podieľali na vzniku tohto zariadenia bolo vytvoriť pre seniorov miesto, kde môžu stráviť pokojnú jeseň svojho života.

     Tak ako sa menila legislatíva, tak sa menila sa aj povaha poskytovaných služieb. V roku 2012 boli v zariadení poskytované služby na základe zákona 448/2008 a to konkrétne služby domova sociálnych služieb podľa § 38 a zariadenia pre seniorov podľa § 35. Odborné činnosti, ktoré sa v SED H. Moravce uskutočňujú sú zamerané na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby prostredníctvom kvalifikovaného personálu.

   Okrem ambulancie obvodného lekára sa pravidelne konali aj ambulancie neurológa, psychiatra a urológa. Tieto činnosti si  vyžiadali rozšíriť priestory pre poskytovanie zdravotníckych služieb, čím sa zlepšila celková kvalita poskytovaných služieb.

     Sociálna práca sa vykonávala najmä formou spoločných aktivít či už pri zhotovovaní drobných ozdôb, spoločných cvičení, spoločných posedení a rozhovorov. Pri ležiacich klientoch sa vykonávala individuálna sociálna práca formou rozhovorov a aktivít v súkromí bytu.

     Ku koncu roka bolo v zariadení umiestnených 29 klientov a počas roka boli poskytnuté sociálne služby pre 35 klientov. Počet zamestnancov bol 16 trvalých zamestnncov s pracovnou zmluvou,  1 na živnosť a 1 na dohodu.

   Spolupráca s evanjelickým cirkevným zborom Hontianske Moravce je najmä prostredníctvom Mgr. Dušana Chovanca, ktorý pravidelne navštevuje naše zariadenie. Jeden krát v týždni sa konajú evanjelické a. v. služby Božie, ktoré sú podľa potreby spojené aj s večerou Pánovou. Každú nedeľu majú naši klienti možnosť navštevovať aj služby Božie v ev. a. v. Chráme Božom.

     Dobrému fungovaniu SED H. Moravce veľmi prispieva spolupráca s Obcou H. Moravce, so Základnou školou s materskou školou a so Špeciálnou základnou školou.

 

 

V Hontianskych Moravciach

12.2.2013                                                                              Jana Brunauerová

                                                                               riaditeľka SED Hontianske Moravce

Vyhľadávanie