Copyright 2024 - SED Hontianske Moravce
Výročná správa za rok 2011
 
          SED Hontianske Moravce začalo svoju činnosť v roku 2003, kedy bolo otvorené slávnostným vysvätením. Zmeny, ktoré sa od tej doby uskutočnili boli vždy prispôsobované potrebám klientov a to všetko v súlade s platnou legislatívou a požiadavkami, ktoré so sebou prinášal vývoj zariadenia.
 
     V súčasnosti poskytuje zariadenie služby v súlade so zákonom 448/2008 a to konkrétne služby domova sociálnych služieb s kapacitou 25 klientov a služby zariadenia pre seniorov s kapacitou 9 klientov. V SED H. Moravce bolo ku koncu roka 2011 celkovo umiestnených 27 klientov a to 8 mužov a 19 žien, z ktorých niektorí sú tu od jeho vzniku. Celkovo počas roka boli poskytnuté služby pre 37 klientov a priemerný vek bol 80 rokov.
 
     Personál poskytujúci služby tvorí 16 trvalých zamestnancov a 1 na dohodu. Všetkým záleží na tom, aby život našich klientov bol plnohodnotný, aby príchod do tohto zariadenia pripomínal domáce prostredie. Toto sa snažíme zabezpečiť aj tým, že klienti si so sebou prinesú vlastný nábytok a zariadenie izby.
     Zdravotná starostlivosť bola počas celého roka zabezpečená v spolupráci s praktickým lekárom a zdravotnou sestrou a to pravidelnou ambulantnou starostlivosťou. Po dohode s odbornými lekármi sa nám podarilo vykonávať ambulanciu psychiatra a neurológa priamo v zariadení.
 
     U všetkých klientov sú rozpracované individuálne rozvojové plány, na základe špecifických predpokladov každého klienta zvlášť. Okrem služieb, ktoré poskytuje zariadenie, zabezpečujeme pravidelne kadernícke a pedikérske služby.
     Na duchovnú stránku kladieme dôraz v spolupráci s bratom farárom Mgr. Chovancom, ktorí pravidelne navštevuje SED minimálne 1x týždenne alebo podľa vzájomnej dohody a potreby. Katolíckych veriacich pravidelne navštevuje katolícky kňaz.
 
     Podľa možností sa zapájame do akcií v rámci obce, spolupracujeme so Základnou školou s materskou školou a so Špeciálnou školou v Hontianskych Moravciach. Od vzniku zariadenia funguje spevokol Ozvena, ktorý si vždy pri akejkoľvek príležitosti ešte dokáže pripraviť zaujímavý program.
     Činnosť SED bola pozitívne ovplyvnená hlavne dobrou spoluprácou s Obcou Hontianske Moravce a s Cirkevným zborom Hontianske Moravce.
 
V Hontianskych Moravciach
Február 2012                                                                     
                                                                                           Jana Brunauerová
                                                                                           riaditeľka SED H. Moravce                                 

Vyhľadávanie